NaCl Home

Home / Dragontongue / Urdis / Aenonean / Ioslaonë Elvish / Altllamiac / Khen Tora / Cthiotε / Hharí / Other stuff

Beginner's Guides / Scripts / Dictionaries / A4 Pages / Home Page texts


 

English

If you're wondering, 'Conlang' stands for 'Constructed Language'. It basically means 'fictional language'.

On this website, I've organised together all of the information about my various fictional languages. All of the stuff on this website is copyleft (instead of copyright); feel free to use anything on this site for whatever you might want to use it for (names for DnD characters, arcane carvings, your latest novel, etc).

Click on a link to the left to pick a language.

This website (and these languages) are still mostly under construction, so don't be surprised if you find empty pages or broken links lying around.

If, for some strange reason, you need a conlang, but can't be bothered to make it up yourself, let me know on the Translation form on the Other Stuff page. I'll get back to you.


Dragontongue

Zdr yrh-r vanykk, 'Conlang' ryllanyn 'Fictional Language.'

Nnr tor ynnal iollan, mrh mit cwllynalru tonklran den du dytalnol den mrhyn mwltylanal Conlanga. Tonklran nnr du yllakhala nnr tor iollan ys Cwpyleft (ehr ysne Cwpyryght); yrh r ryllokhr tra wytal yllakhala nnr tor iollan drprn pywllk yrh wrdn kyshll tra wytal ehr drprn (DnD rwpyttala, aellykhala, yrhn redrendoren alyllanok, etc.)

Clyk nnr clankon nnr du aldun tra yznad Conlang.

Tor ynnal iollan (kr tora Conlanga) ysa rwllydan ysa farin, skra farin-ne r aalykal zdr yrh decov nyllcon ynnala nr dyzlal clankona.

Zdr, drprn kyzlan hwalkh, yrh aldyn Conlang, brdh abyl-ne r colcynnan tra farin ehr yrh, raalynal mrh nnr du Translation ylalo nnr du Othr Stuff ynnal. Mrh raalynalrai yrh.


Urdis

Oska yon woku=kom-dye, 'Conlang' okfu-dye 'icoka-udis'.

Vouk im-fa=kumifo, eon suhado-pem pyan tofri udmaki lipka mon rohehi=tofri=icoka=udis-im. Pyan tofri im-myon-im vouk im-fa=kumifo copyleft=kom-dye (ion copyright=kom-dye-ne); yon ilifo-peji-dye im-ju vouk im-fa=kumifo bitco im-ju yon muki-dye-mes peji-dye bitco. (Rosmu-im bitco DnD or-myon-im, arkorisun-im, yon suhu-mo=oknok, etc.)

Vouk tikmofo yumu=novē yumu udis=quohikē-dye.

Im-fa=kumifo (lia im-fa-im=udis-im) kom-dye eskeci-ne, ifopa kom-dye-ne tefipi oska yon hebeni-dye noquē=komidumo-im pog sogibo-ne=tikumofo-im.

Oska, bitco pofebu=kiku, yon niquen-dye Conlang, onec luhi-dye-ne yumu nidili-dye ion yon, og-bo eon=pifen-dye. Eon yon=pifen-nar.


Aenonean


Elvish

Ynaolö thellaoryéàrlo celàn, ialyìlecàrlo "Conlangenhé" "slaonaëanà haellanëanà".

Calanororl iàra, oellareoliéarä calfeolenhé taoné alyeonìlë eliàlìlë haellanìlë eallìlëìlë. Copyrightrelliòsrecàrlo celanàrlo icalenhé eliàlenhé taonenhé calanororl; freö abyellyeàrlo ealaralecaàrlo aeçalrél aenaràrél (cahellarél areohaìlë DnDìlë, ceahënrél, scaelorerél teonarél fylìlë, frenaolö).

Eollcenyilyeàrlo wallionanà eladralorl eollcenyilyé slaonanà.

Faethronellìosrecàrlo celanàrlo calanoranà iaranà (freö slaonanà eliàlanà iaranà). Saedorö decaonaolyéarlo myeonàrlo calfeolëanà celananà, wallionanà celoranà eolacianà, eahenallìoslyeàrlo celanàrlo.

Saedorö, aecalàr bealonàr nyeladàr, raoceliolyeàrlo myeonàrlo, marèö deollaolyeàrlo celanàrlo celaohioleca, pianyìlyeàrlo eallor pianaelyìrél "Icalà elialà beàlonaà". Alothinyìrìeàrlo.


Altllamiac


Khen Tora

Sithar irosh tsaoshena, ifanokh tanglisith khlanena Conlang shacha.

Tle thesťa polcheth i, tle elfaťa klet ifaneth tanglisith maroth mať ngothanrao marash. Il chalasha klet tle thesťa i Copyleftena (alkhasha inga Copyrightena ťen); alkhena kithrol apelena larkokhan kithrol irash pekhlinťa asholokha klet (khamoťa raplitneth DnD, atlekhalokhelo, klenoken tangon ireth, tlan tlan).

Plengloth ishnamelmas shon, fathlang ishnelma ifanokh.

Tle thesťa polcheth kleťrena, fathlang inga likhlafena ťen pekhlinťa thesťatha khlef sador plenglokhelo tsosh.

Sithar, pekhlinťa pisrol, Conlang shaťa roklena marash, tlan shaťa inga tharchena shilshan ťen, fathlang alonrecheluna marokh tlarn ash tharťirokh "Translation" plam tle thesťa "Other Stuff" i. Irokh alonrechmelas shon marash.


Cthiotε

Lecnøzε ŋuchεg lø pliuthi fo drelit siu, cutsu ec siu, dnus Conlaŋ cø drierε pfiniεgh.

Elich cnøzε ŋuchεg lø ciupun fo tsøxiet cεclidhon cthie cø cthierε si criøpu fo cthiet fo ciot fo drienit si pfinieghu. Ich lepf copyleft cø snioxε cnoflief fo tsoxiet cεclidhon, lepf ec copyright. Ich cnøzε mεtsεrobh dni chocth cø snioxε cnofliεf siepf fo tsoxiet cεclidhon fo snioxit tnopf, sucth fo ze DnDsε dniutenit tzudis fo xiesøchit sriofieg fo siepfit fo clut lrutniph dunsietz sucth.

Phiul tsoŋ niocsobh tsoxie i oxet, clot niocsobh pfiniεgh.

Lethidiør lepfεg zicerpfe to tsøxier cεchidhon, clot phiul cnøze tlipiesobh siepf dreli, pfopilobh sucth cø locuxε ec cø tsøxierε dliet cø mlirε tsoxie sucth.

Sieŋ, lecnøzε furεg fo iucsit tnopf siepf Conlaŋ, sucth, totrec siepf dreli, zicerpferobh riobiu siepf, esieŋ, phiul broc ich tiglefobh cthie siepf fo Translationit pnot fo ze iucsε si cnofliefut dliet. Tiglef ciets lø tiglef siepf cthie.


Hharí

Kattahhadhù kathrù nto fhúvï kanerhangèngke rèrhidhëfanttu ntongke ríhhintuptú?ettùhhù.

Thivedhrä, ezèttekwukwoku ezittuthunèthu. Thuvedhrä hhunë Copyleftènë ttekwunë èrhikèthru - Copyrightènë ttekwunë èrhiwèdhru. Thanë thanëkrhapa tíhhi?oríqhèwuL nttëdhèrenaqèptí, ngkù?atrörhuptí, íhhamothòptídöku.

Hhadhùngke rënnifhúthröfènttu ntongke tsiqhíngke vömnèdhrä tsù tíhhi!tä!pèqhë!pu.

Ke thuve hhadhunë a!piqerehhïfènttu. Thuvedhrä ke mäthuveptanga mätsiqhínga !tíhhiwefèddëtwí.

Sí raqètsu?okrhapa kanèrhangè ríhhithonttïqhëngu, ríhhiwökùnoteqhëngu, sí OtherStuffèthuvení?idhrä Translationèttò?adhrä tsú mnezingùqïqhë!pu. Síhhingùqïqhuwi.


This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.

With thanks to


CST/S v1.1 1x- cNRSH a y n! B+++ A-- E- L N1 Is/m/p k-- ia:+++ !p s m++ o P* S* Cthiotε

NaCl is a Strange Things Happen production.